احتراما به اطلاع کلیه اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران می رساند، حق ورودی و عضویت سالانه اعضا با توجه به مصوبه هیات مدیره برای سال 1396 به شرح زیر تعیین گردیده است:
اطلاعات شماره حساب جهت واریز حق عضویت
اعضای حقیقی (عادی)
حسابرسان داخلی خبره
اعضای حقوقی