کتاب «پرسش‌های چهارگزینه‌ای برای آزمون حسابرس داخلی خبرۀ ایران»

ترجمۀ محسن غلام‌رضایی و حسام آل‌محمد امروز منتشر شد.
کتاب پرسش های چهارگزینه ای برای آزمون حسابرس داخلی خبره ایران

کتاب پرسش های چها گزینه ای