مجمع عمومی سالیانه عادی بطور فوق العاده نوبت اول و دوم در تاریخ دوشنبه هفتم اسفند ماه برگزار گردید و پس از ارایه گزارش بازرس رای گیری برای انتخاب بازرس اصلی و علی البدل انجام گردید.