دوره حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO

معرفی دوره :
COSO یکی از چارچوب های متداول در زمینه طرح ریزی و اجرای فعالیت های حسابرسی داخلی است. در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیم COSO آشنا شده و رویکرد آنرا برای اجرای حسابرسی داخلی درک می کنند. همچنین می آموزند چگونه فرآیند حسابرسی داخلی را براساس رویکردهای چارچوب COSO مدیریت و اجرا نمایند.
اهداف دوره :
 • درک اصول و تعاریف چارچوب COSO
 • درک کنترل های داخلی از دیدگاه COSO
 • درک ارتباط بین حاکمیت، ریسک و کنترل های داخلی
 • درک ارتباط بین IPPF و COSO
 • توانایی برنامه ریزی، اجرا و گزارشگری حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO
سرفصل مطالب
 • اصول و تعاریف چارچوب COSO
 • کنترل های داخلی از دیدگاه COSO
 • ارتباط بین حاکمیت، ریسک و کنترل های داخلی
 • ارتباط بین IPPF و COSO
 • برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO
 • اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO
 • استفاده از چارچوب COSO برای گزارشگری

 

مدت زمان برگزاری دوره : 16 ساعت

 

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5211597259

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 102030019423

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : IR28  0120  0000  0000  5211  5972  59

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .