حمایت انجمن حسابرسان داخلی در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

http://2mdmconf.com/fa/?newsID=50

انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است حرفه ای ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی . انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته و مرکز انجمن در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر مراکز استان ها شعبه , دفتر یا نمایندگی تاسیس نماید.

موضوع فعالیت ها و اهداف :

انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش­ های مالی و غیرمالی ( عملکرد ) در بنگاه­های انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش­های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و در جهت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات برای تصمیم گیری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است.

به بیان دیگر هدف از تشکیل انجمن عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه­ ای بر کار حسابرسان داخلی از طریق:

الف – تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان.

ب –  گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور.

پ –  تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و در صورت لزوم ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب.

ت –  ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزش های حرفه ای و انتشار کتب و نشریات تخصصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی.

ث – ارائه خدمات مشاوره­ای حسابرسی داخلی به اعضا و فروش دانش فنی درقالب ابزارهای متداول به آنها.

ج –  حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.

چ –  تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آنها مطابق با ضوابط و قوانین کشور.

ح –  همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات مربوط .