• – ارائه گواهینامه های حرفه ای
  • – ارائه آموزش های کاربردی به اعضا
  • – ارائه خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی برای استقرار واحدهای حسابرسی داخلی
  • – ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی و خصوصی
  • – ارائه دانش به ذینفعان
  • – حمایت از حقوق اعضا
  • – انتشار کتب و خدمات تخصصی و حمایت از انتشار آنها
  • – نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان داخلی