شرکت کنندگان در جایزه در صورتی که حداقل الزامات لازم از جمله تدوین منشور واحد حسابرسی داخلی، منشور کمیته حسابرسی، راه اندازی کمیته حسابرسی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی را فراهم نموده باشند و وظایف واحد حسابرسی داخلی را براساس استانداردهای این حرفه آغاز کرده باشند در سطح زیرساختی ارزیابی خواهند شد. شایان ذکر است که شرکت کنندگان در صورتی که برای بار اول در جایزه شرکت می کنند تنها در این سطح ارزیابی شده و در صورت احراز شرایط می توانند در سال های آتی در سطوح بالاتر شرکت کنند. تندیس های این سطح از جایزه عبارتند از:

 • لوح یک ستاره:  مشارکت در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی
 • تندیس بلورین یک ستاره: کوشایی در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی
 • تندیس برنزی یک ستاره:  پویایی در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی
 • تندیس نقره ای یک ستاره: نهادینه سازی در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی
 • تندیس طلایی یک ستاره: بهینه سازی در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی
 • تندیس پلاتینیوم یک ستاره: سر آمدی در استقرار نظام حسابرسی داخلی، تثبیت جایگاه سازمانی و مشارکت در سطح زیرساختی

شرکت کنندگان در صورتی که موفق شوند سطح زیرساختی را با دریافت تندیس طلایی پشت سر بگذارند می توانند در این سطح از جایزه شرکت کنند. تندیس های این سطح عبارتند از:

 • لوح دو ستاره: مشارکت در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی
 • تندیس بلورین دو ستاره: کوشایی در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی
 • تندیس برنزی دو ستاره: پویایی در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی
 • تندیس نقره ای دوستاره: نهادینه سازی مشارکت در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی
 • تندیس طلایی دو ستاره: بهینه سازی در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی
 • تندیس پلاتینیوم دو ستاره: سرآمدی در ارزش افزایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح ارزش آفرینی و یکپارچگی سازمانی

شرکت کنندگان در صورتی که موفق شوند سطح یکپارچگی را با دریافت تندیس طلایی پشت سر بگذارند می توانند در این سطح از جایزه شرکت کنند. تندیس های این سطح عبارتند از:

 • لوح سه ستاره: مشارکت در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی
 • تندیس  بلورین سه ستاره: کوشایی در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی
 • تندیس برنزی سه ستاره: پویایی در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی
 • تندیس نقره ای سه ستاره: نهادینه سازی در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی
 • تندیس طلایی سه ستاره: بهینه سازی در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی
 • تندیس پلاتینیوم سه ستاره: سرآمدی در شکوفایی خدمات حسابرسی داخلی و مشارکت در سطح شکوفایی سازمانی