معرفی مدل جایزه ملی حسابرسی داخلی

جایزه ملی حسابرسی داخلی براساس مدل قابلیت های حسابرسی داخلی طراحی شده است. این مدل توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی ارائه شده است. مدل قابلیت های حسابرسی داخلی، چارچوبی است که به واحدهای حسابرسی داخلی و سازمان های ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی کمک می کند تا بتوانند قابلیت ها و توانمندی های خود را برای ارائه خدماتی با کیفیت ارتقا بخشند.

این مدل در واقع یک مدل سطح بلوغ است که براساس مدل سنجش بلوغ CMMI طراحی شده است. به عبارت دیگر انجمن بین المللی حسابرسان داخلی در طراحی مدل قابلیت های حسابرسی داخلی از مدل بنیادین CMMI استفاده نموده است. مدل بلوغ CMMI چندین سطح بلوغ را برای واحدهای سازمانی در نظر گرفته است که هر واحد براساس قابلیت های خود در یکی از سطوح بلوغ قرار می گیرد و می تواند برای ارتقا به سطح بالاتر برنامه ریزی و تلاش کند. همچنین در صورت وجود داده های مربوط به رقبا و سایر واحدها در صنعت، وضعیت توانمندی های خود را با آنها مقایسه کنند.

انجمن بین المللی حسابرسان داخلی براساس منطق و رویکرد CMMI چارچوب مشابهی را برای ارزیابی قابلیت های واحدهای حسابرسی داخلی طراحی کرده است. این چارچوب مشتمل بر پنج سطح است. هریک از واحدهای حسابرسی براساس قابلیت های خود می توانند در یکی از این سطوح قرار گیرند. برای اینکه وضعیت واحد حسابرسی قابل سنجش و ارزیابی باشد، مجموعه ای از معیارها و زیرمعیارها نیز توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی تعیین شده است. حاصل تلاقی سطوح و معیارها در واقع ماتریسی است که در سطرهای آن سطوح و در ستون های آن معیارها قرار گرفته اند.

مولفه های مدل جایزه ملی حسابرسی داخلی