جناب اقای بسطامی با نهايت تأسف و تأثر درگذشت همسر گرامیتان را تسليت عرض نموده، برای آن مرحومه، علو درجات و براي خانواده محترم صبر و شكيبايی را از ایزد منان  مسئلت مینماييم.