آزمون حسابرسی داخلی خبره 

این آزمون در دو مرحله شامل آزمون کتبی و مصاحبه برگزار می شود. کسب حد نصاب 60 درصد امتیاز در آزمون کتبی، برای معرفی به آزمون مصاحبه در مورد کلیه شرکت کنندگان الزامی است. قبولی در آزمون حسابرسی داخلی خبره مستلزم کسب 60 درصد امتیاز در مصاحبه نیز می باشد.

 

ضوابط معافیت از آزمون

برای اشخاص مشمول نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره (CIA)

 
 

  1. به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه 1393/07/28 و در اجرای مفاد بند 1 از ماده 8 آیین­ نامه کمیته تعیین صلاحیت،آزمون و پذیرش و مفاد بند 2-2 از ماده 7 اساسنامه انجمن مبنی بر معافیت نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره از آزمون­ های حسابرس داخلی خبره، به استثنای اعضای هیات موسس،نخستین اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل)، دبیرکل و بازرسان انجمن، تمامی اعضای ثبت نام شده و به عضویت پذیرفته شده توسط هیات موسس و یا هیات مدیره که تا حداکثر پایان سال 1392 شرایط لازم را احراز کرده و تقاضای خبرگی خود را حداکثر تا پایان سال 1394 به دبیرخانه انجمن ارائه کنند، از آزمون کتبی حسابرس داخلی خبره معاف هستند ولی مشمول آزمون مصاحبه حسابرس داخلی خبره خواهد بود.

 
2.معافیت اشخاص مشمول نخستین گروه حسابرسان داخلی خبره از آزمون مصاحبه با تشخیص و تایید کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و تصویب هیات مدیره انجمن امکان پذیر خواهد بود.
 
3.به منظور تسریع و تسهیل جریان پذیرش حسابرسان داخلی خبره، در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر نیز معافیت از آزمون­ های یادشده امکان پذیر خواهد بود:
 
الف) دست­کم پنج سال سرپرستی،ریاست یا مدیریت واحد حسابرسی داخلی در موسسات،سازمان­ ها یا شرکت­ های معتبر. تعیین و تشخیص معتبر بودن موسسات،سازمان­ ها و شرکت­ ها با کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش خواهد بود.
ب) عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران با داشتن دست­کم سه سال سابقه در امور حسابرسی داخلی یا دست­کم هفت سال سابقه مدیریت حسابرسی مستقل در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی.
ج) داشتن دست­کم ده سال سابقه مدیریت گروه حسابرسی (مدیر فنی) در دیوان محاسبات کشور یا مدیریت بازرسی بانک ­ها،سازمان بازرسی کل کشور یا سایر دستگاه­ های نظارتی معتبر کشور.
د) اعضای پیوسته انجمن­ های بین­ المللی معتبر حسابرسی داخلی به تایید کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش.
 
این ضوابط در روز شنبه 1393/08/17 به تایید کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و در روز یک­شنبه 1393/08/18 به تصویب هیات مدیره انجمن رسید و تا تدوین و تصویب آیین ­نامه بعدی در این خصوص لازم­ الاجرا می­ باشد.