آزمون رده بندی حرفه ای

این آزمون در دو مرحله شامل آزمون کتبی (چندگزینه ای) و مصاحبه (شاخص های محاسبه از سوی کمیته تعیین صلاحیت مشخص می شود) برگزار خواهد شد که در صورت لزوم، نحوه برگزاری آزمون و تعیین رده های حرفه ای سـایر اعضا (گروه الف بند 1 ماده 6 اساسنامه) براساس آیین نامه جداگانه ای است که از سوی “کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش “ تدوین خواهد شد.

انجمن حسابرسان داخلی ایران