ضوابط نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و برگزاری انتخابات