آیین نامه تعیین صلاحیت و رده بندی اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ به تایید هیات مدیره انجمن رسیده است. اعضای محترم می توانند متن این آیین نامه را از اینجا دریافت کنند.