اساسنامه انجمن حسابرسان داخلی ایران اصلاحیه مصوب مجمع عمومی ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ مورد تایید و تصویب کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت های وزارت کشور

اساسنامه  انجمن صنفی حسابرسان داخلی ایران

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱ نام : انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است صنفی، حرفه ای ( تخصصی)، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه به اختصار ” انجمن” نامیده می شود.

ماده ۲ محل : مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران به نشانی شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید دادمان، خیابان شهید فخار مقدم، پلاک ۴۹، واحد ۳ واقع است. هیات مدیره می تواند با تصویب خود و موافقت وزارت کشور و بدون نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، نشانی (محل) مرکز اصلی انجمن را در شهر تهران، تغییر دهد و در سایر مراکز استانهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳ تابعیت : انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی دارند و ملتزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۴ موضوع فعالیت و هدفها: انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش های مالی و غیرمالی ( عملکرد ) در بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و در جهت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات برای تصمیم گیری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است به بیان دیگر هدف از تشکیل انجمن عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان داخلی از طریق

الف – تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان. ب – گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور. پ – تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و در صورت لزوم ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب. ت – ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزش های حرفه ای و انتشار کتب و نشریات تخصصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی ث – ارائه خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی به اعضا و فروش دانش فنی در قالب ابزارهای متداول به آنها. ج- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا. چ – تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آنها مطابق با ضوابط و قوانین کشور. ح – همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۵ کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم : انواع عضویت، شرایط و نحوه پذیرش آنها

ماده ۶ عضویت : انجمن دارای سه نوع عضو است :

۱- اعضای حقیقی، که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه خواهند بود. این اعضا به سه گروه کلی به شرح زیر تقسیم می گردند :

الف) حسابرسان داخلی : با تخصص ها، گرایش ها و رده های مختلف حرفه ای حسابرسی که دارای حق رأی می باشند.

ب) حسابرسان داخلی خبره : این اعضا دارای حق رأی بوده و از حق کاندیدا شدن برای عضویت در هیات مدیره انجمن برخوردار می باشند. این اعضا پس از احراز شرایط و یا قبولی در آزمون مورد نظر، باید سوگند نامه –

ای را که توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد، امضا نموده و موظف به ادای سوگند نامه حسابرسان داخلی خبره و رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی هستند.

 پ) سایر حسابرسان خبره : این اعضا دارای حق رأی بوده و از حق کاندیدا شدن برای عضویت در هیات

مدیره انجمن برخوردار نمی باشند. این اعضا پس از احراز شرایط و یا قبولی در آزمون مورد نظر، باید سوگند نامه ای را که توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد، امضا نموده و موظف به ادای سوگند نامه حسابرسان خبره و رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی هستند. برخی از این اعضا شامل حسابرسان خبره فناوری اطلاعات ( IT )، حسابرسان خبره تقلب، حسابرسان خبره دادگاهی، حسابرسان خبره عملیاتی ( عملکرد ) و …

۱-۱ اعضای حقیقی می توانند با گذراندن دوره های تخصصی و قبولی در آزمون های تعیین شده، گواهینامه – های حرفه ای با تخصص ها و گرایش های خاص در صنایع بزرگ را اخذ نموده و به عنوان حسابرس داخلی با تخصص در صنایع مختلف، خدمات حسابرسی داخلی را عرضه نمایند.

۲- اعضای حقوقی، که دارای یک حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه خواهند بود. این اعضا به سه گروه کلی به شرح زیر تقسیم می گردند که بر اساس ضوابط تعیین شده توسط هیات مدیره مورد پذیرش انجمن قرار می گیرد و نام آن در فهرست اعضای حقوقی انجمن درج می شود. این اعضا از حق کاندیدا شدن برای عضویت در هیات مدیره انجمن برخوردار نمی باشند و پس از احراز شرایط و پذیرش در انجمن، موظف به رعایت و حفظ کلیه شرایط تعیین شده هستند و باید برای انجام امور جاری و ارتباطات با انجمن یک نفر نماینده معرفی نمایند.

الف) موسسات حسابرسی : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی هستند. ب) سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای : موسسه یا شرکتی است که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی است. پ) سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیر انتفاعی : اشخاص حقوقی هستند که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و دارای مدیریت یا واحد حسابرسی داخلی می باشند.

٣- اعضای افتخاری، که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و یا خدمات برجسته حرفه ای در زمینه های مرتبط با انجمن انجام داده اند، با تصویب هیات مدیره انتخاب می شوند . این اعضا ممکن است حائز یکی از شرایط مندرج در بند ( ۷-۲ )ماده( ۷ ) نباشند . در هنگام رای گیری در مورد عضویت ایشان حسب مورد در هیات مدیره، نظر موافق حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره ضروری است . اعضای مذکور دارای حق رأی نبوده و مکلف به پرداخت حق عضویت نخواهند بود.

ماده ۷ هر شخص حقیقی و حقوقی که دارای تمامی شرایط زیر باشد می تواند به عضویت انجمن درآید . خاتمه عضویت بنا به درخواست اشخاص یا سلب شرایط، به پیشنهاد کمیته مربوطه یا دبیرکل و صرفا با تصویب هیات مدیره امکان پذیر می باشد

۱-۷. شرایط عمومی

۱-۱-۷- . پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه انجمن.

۲-۱-۷ -. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۳-۱-۷  . نداشتن سوء شهرت حرفه ای، اجتماعی و مالی و اداری و سابقه محکومیت موثر کیفری.

۲-۷ شرایط اختصاصی اعضای حقیقی

۱-۲-۷  تعیین شرایط اختصاصی، شاخصها و نحوه تشخیص صلاحیت و پذیرش اعضای حقیقی از جمله تعیین

ضوابط آزمون های ورودی، رده بندی و خبره و سایر مواردی که در این خصوص در اساسنامه دیده نشده، براساس آیین نامه ای است که توسط کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش پیشنهاد و پس از تایید هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. هرگونه تغییر در مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت آزمون و پذیرش و رده بندی اعضای حقیقی باید به تصویب مجمع عمومی (عادی) برسد و در صورت تفویض مجمع به هیات مدیره در خصوص تغییر در این آیین نامه، این تفویض برای یک دوره تصدی هیات مدیره اعتبار خواهد داشت و در صورت نیاز به تغییر مجدد، این امر مستلزم تصویب یا تفویض مجدد مجمع عمومی است. در نهایت مسئولیت تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش اعضای حقیقی، بر عهده هیات مدیره انجمن است.

۲-۲-۷ . موفقیت در آزمون ورودی یا حسابرس داخلی خبره. تبصره : به استثنای اعضای هیات موسس، نخستین اعضای هیات مدیره، دبیرکل و بازرسان انجمن و افراد به عضویت پذیرفته شده و تعیین صلاحیت شده توسط هیات مدیره به عنوان حسابرس داخلی خبره، در زمان تاسیس انجمن و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ ( نخستین گروه ) که از آزمون های ورودی و حسابرس داخلی خبره معاف می باشند، افراد زیر می توانند از معافیت در آزمون ورودی و برخی از آزمون های مربوط به حسابرس داخلی خبره برخوردار باشند :

الف ) مدیران حسابرسی داخلی سازمان ها، نهادها و شرکتهای معتبر، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و مدیران حسابرسی (مدیر فنی) شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی

ب ) اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

پ) دارندگان مدارک حرفه ای بین المللی، مورد تایید کمیته تعیین صلاحیت

ت ) دارندگان مدرک دکتری حسابداری یا حسابرسی

ث) اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته های مرتبط با مرتبه استادیاری و بالاتر

ج) اشخاص حقیقی که تقاضای عضویت خود را تا پایان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه انجمن ارسال کرده اند ( فقط مشمول معافیت از آزمون ورودی)

۳-۲-۷ ، در صورتی که برخی از متقاضیان، حائز شرایط اختصاصی، طبق مفاد آیین نامه مندرج در بند ( ۷-۲-۱) بالا نباشند، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و پس از تصویب هیات مدیره انجمن متقاضی می تواند برای مدتی معین که در آیین نامه پیش بینی شده است به عنوان همکار انجمن محسوب شود. لازم به توضیح است که همکاران پذیرفته شده موظف به رعایت مقررات انجمن هستند، اما در مجامع عمومی از حق رای برخوردار نمی باشند. این اشخاص پس از احراز شرایط اختصاصی، به عضویت انجمن پذیرفته خواهند شد.

تبصره : امتیاز معافیت از آزمون ورودی برای اشخاصی حقیقی که فرم تقاضای عضویت خود را تا پایان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه انجمن ارسال کرده اند و به عنوان همکار از سوی انجمن پذیرفته شده اند، تا زمان احراز کلیه شرایط اختصاصی عضویت آنان و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ حفظ خواهد شد.

۳-۷. شرایط اختصاصی اعضای حقوقی

نحوه تشخیص صلاحیت، پذیرش و همچنین رتبه بندی حرفه ای اعضای حقوقی و سایر مواردی که در این خصوص در اساسنامه دیده نشده، براساس آیین نامه ای است که توسط کمیته اعضای حقوقی پیشنهاد و پس از تایید هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، هرگونه تغییر در مفاد آیین نامه تعیین صلاحیت، پذیرش و رتبه بندی اعضای حقوقی باید به تصویب مجمع عمومی برسد و در صورت تفویض مجمع به هیات مدیره در خصوص تغییر در این آیین نامه، این تفویض برای یک دوره تصدی هیات مدیره اعتبار خواهد داشت و در صورت نیاز به تغییر مجدد، این امر مستلزم تصویب یا تفویض مجدد مجمع عمومی است. در صورتی که برخی از متقاضیان حائز شرایط، طبق مفاد آیین نامه مذکور نباشند، به تشخیص کمیته اعضای حقوقی و پس از تصویب هیات مدیره انجمن، متقاضی می تواند برای مدتی معین که در آیین نامه پیش بینی شده است، به عنوان همکار انجمن محسوب شود. لازم به توضیح است که همکاران پذیرفته شده موظف به رعایت مقررات انجمن هستند، اما در مجامع عمومی از حق رای برخوردار نمی باشند. این اشخاص پس از احراز شرایط به عضویت انجمن پذیرفته خواهند شد. در نهایت مسئولیت تعیین صلاحیت و پذیرش اعضای حقوقی، بر عهده هیات مدیره انجمن است.

۴-۷. پرداخت حق عضویت سالانه، قبول عضویت و تداوم آن

پذیرش و تداوم عضویت اعضا با پرداخت حق عضویت انجام می شود. در صورتی که عضوی از پرداخت حق عضویت طی یک یا چند سال امتناع کند، تمدید عضویت مستلزم پرداخت کلیه حق عضویت های پرداخت نشده به بهای آخرین نرخ مصوب در سال تمدید عضویت می باشد.

فصل سوم : ارکان انجمن

ماده ۸ ارکان انجمن عبارتند از:

الف – مجمع عمومی

ب – هیات مدیره

ج- بازرس

الف) مجمع عمومی

ماده ۹ مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۰ مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار و حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی انجمن تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه، حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداقل یک ساعت و حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیات مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت یا دعوتنامه کتبی قید شود.

۱-۱۰ کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

۲-۱۰. در صورتی که هیات مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس مکلف است پس از تایید وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور نمایند.

ماده ۱۱ دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوتنامه کتبی یا سایر روش های اطلاع رسانی الکترونیکی ( پیامک، پست الکترونیکی و …) صورت می پذیرد. آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل دو هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع به یکی از روش های فوق صورت پذیرد.

ماده ۱۲ وظایف مجمع عمومی عادی : ١- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس. ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس. ٣- تعیین خط مشی کلی انجمن ۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره. ۵- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی و بودجه سرمایه ای انجمن ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا سایر روشهای اطلاع رسانی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

ماده ۱۳ مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۱۱ این اساسنامه، مشابه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد : ۱- با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس. ۲- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن.

۱-۱۳. مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان، شرایط مجمع عمومی عادی را دارد. ۲-۱۳. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴ در صورتی که بازرس یا یک سوم اعضا درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتبا به رئیس هیات مدیره اطلاع داده خواهد شد. رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ماده ۱۵ وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

١- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن. ۳- عزل هیات مدیره. تبصره ۱: عزل هیات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس و یا اکثریت اعضای هیات مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد. تبصره ۲: در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیات مدیره توسط مجمع فوق العاده، همان مجمع نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید

ماده ۱۶ مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیات مدیره یا بازرس و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

۱-۱۶. اعضای هیات رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

۲-۱۶. هیات رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضا در محل انجمن نصب می نماید.

ب) هیات مدیره

ماده ۱۷ انجمن دارای هیات مدیرهای مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو تا پنج نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای حقیقی و از حسابرسان داخلی خبره ( گروه ب بند ۱ ماده ۶ )، برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

۱-۱۷، شعب انجمن با رعایت ماده ۲ اساسنامه در مراکز استان ها توسط هیات مدیرهای مرکب از سه نفر که از سوی اعضای حقیقی و از حسابرسان داخلی خبره ( گروه ب بند ۱ ماده ۶) همان شعبه انتخاب و با تصویب هیات مدیره مرکزی منصوب می شوند، اداره خواهد شد. اعضا این هیاتها طبق دستورالعمل هیات مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه سی نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

۲-۱۷، جلسات هیات مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آرای موافق سه نفر معتبر خواهد بود.

۳-۱۷. اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود و اختیارات خزانه دار را هیات مدیره مشخص می نماید.

۴-۱۷. شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۵-۱۷، در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضای علی البدل، تعداد اعضای اصلی هیات مدیره کامل نشود، برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد.

۱۷- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به فرازناباوغلوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس، جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یه گلباس تلفنی و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۸ مجمع عمومی هیات مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیات مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر شش ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید. به منظور حفظ استمرار عملیات و انتقال تجربیات به اعضای جدید هیات مدیره، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که خاتمه مسئولیت کلیه اعضای هیات مدیره انجمن پس از طی دو دوره متوالی ( به صورت گروهی ) همزمان با هم نباشد. به همین منظور اعضای اصلی هیات مدیره قبلی می توانند طی جلسه ای از میان خود حداکثر دو نفر را به عنوان کاندیدای عضویت در هیات مدیره جدید انجمن معرفی نمایند و در صورت اخذ رای و انتخاب آنان از سوی مجمع عمومی، در هیات مدیره جدید حضور یابند. کاندیدا شدن اعضای علی البدل هیات مدیره برای عضویت در هیات مدیره جدید بلامانع است.

ماده ۱۹ هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

تحصیل، واگذاری، حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان، حل و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی و تعیین بهای حق ورودیه و عضویت سالانه اعضا و تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن. به طور کلی هیات مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل وانتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به نام انجمن انجام دهد.

۱-۱۹. جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیات مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور انجمن را، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت و اهداف انجمن دارا می باشد.

۲-۱۹. صاحبان امضای مجاز کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور انجمن، طی صورتجلسه ای توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

۳-۱۹ . هیات مدیره می تواند از بین خود یا اعضای حقیقی و از گروه حسابرسان داخلی خبره انجمن (گروه بند ۱ ماده ۶) یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیرکل ( مدیرعامل ) انتخاب کرده و حدود اختیارات او را به صورت کتبی تعیین و به وی ابلاغ نماید. دبیرکل عالی ترین مقام اجرایی و اداری انجمن است و اداره امور انجمن را به عهده دارد، مجری مصوبات هیات مدیره است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد، نماینده انجمن محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد.

۴-۱۹. هیات مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی شامل کمیته هایی به شرح زیر تشکیل دهد : ۱- کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش اعضای حقیقی ۲- کمیته اعضای حقوقی ٣- کمیته آیین رفتار حرفه ای ۴- کمیته آموزش و تحقیقات ۵- کمیته فنی و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی ۶- کمیته کنترل کیفیت خدمات حسابرسی داخلی ۷- کمیته خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی ۸- کمیته قوانین و مقررات ( مرتبط با حرفه ) ۹- کمیته حسابرسی فناوری اطلاعات ( IT Audit) ۱۰- کمیته روابط با بورس و بازار سرمایه ۱۱- کمیته برگزاری همایش ها و سمینارها ۱۲- سایر کمیته های تخصصی، پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت کشور

۵-۱۹ اعضای کمیته های موضوع تبصره ۴ بالا با تایید هیات مدیره انتخاب می شوند . عضویت در کمیته ها افتخاری است. مسئولیت هر یک از کمیته ها با رئیس کمیته و مسئولیت گزارش دهی در خصوص عملکرد کمیته ها به هیات مدیره، بر عهده دبیرکل است. در صورت لزوم حق الزحمه سالانه اعضای کمیته ها به پیشنهاد دبیرکل و توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

۶-۱۹. هیات مدیره موظف است حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، گزارشی از عملکرد سالانه انجمن را از طریق تارنمای رسمی برای اطلاع عموم منتشر نماید.

۷-۱۹. در صورت لزوم به تدوین آیین نامه های اجرایی در خصوص مفاد این اساسنامه، آیین نامه های مذکور بعد از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا خواهد شد.

ج ) بازرس

ماده ۲۰ مجمع عمومی عادی (سالانه)، یک نفر از اعضای حقیقی را از بین حسابرسان داخلی خبره ( گروه ب بند ۱ ماده ۶) به عنوان بازرس اصلی و یکی از اعضای یاد شده را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد . همچنین در صورت لزوم مجمع عمومی عادی می تواند یکی از موسسات حسابرسی عضو انجمن (گروه الف بند ۲ ماده ۶) را به عنوان حسابرس مستقل برای مدت یک سال انتخاب کند. بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل حداکثر تا سه سال متوالی می توانند از سوی مجمع عمومی انتخاب گردند. در صورت انتخاب حسابرس مستقل، تمامی شرکای موسسه حسابرسی باید عضو انجمن باشند.

تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است. تبصره ۲: اعضای هیات مدیره، دبیرکل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده ۲۱ وظایف بازرس به شرح زیر است : ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره و انجمن برای ارائه به مجمع عمومی ٣- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی ۴- بازرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش سالانه هیات مدیره، گزارش خود را به مجمع عمومی ارائه کند و گزارش بازرس به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده باید حداقل دو روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضا در محل دفتر انجمن آماده باشد.

ماده ۲۲ کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید به وسیله هیات مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس انجمن و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها قرار گیرد.

فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۳ بودجه ( در آمد)  انجمن از طریق دریافت و با جمع آوری کمک های بلاعوض، هدایا و اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت سالانه، ورودیه، آموزش حرفه ای به اعضا از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها و دوره ها و کارگاههای آموزشی به صورت حضوری و مجازی، فروش کتب و مجله به اعضا و ارائه خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی برای استقرار و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی اعضای حقوقی و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی و خصوصی و همچنین گروه حسابرسی داخلی موسسه های حسابرسی تامین می شود.

تبصره ۱: پذیرش و دریافت هر گونه کمک بلاعوض و هدیه با تصویب هیات مدیره بلامانع است. تبصره ۲: شمول معافیت مالیاتی کلیه درآمدهای انجمن، مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم است.

ماده ۲۴ کلیه وجوه دریافتی و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان ( ترازنامه ) آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد. هیات مدیره موظف است صورتهای مالی انجمن و گزارش عملکرد خود را حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی به بازرس ارائه کند.

۱-۲۴. کلیه دفاتر مالی ( قانونی ) انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

۲-۲۴. سال مالی انجمن از تاریخ ابتدای مهر ماه هر سال شروع و همواره به پایان شهریور ماه سال بعد ختم می شود. نخستین دوره مالی انجمن از تاریخ تشکیل آن شروع می شود.

۳-۲۴. کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حسابهای مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های رسمی کشور و یا موسسه های مالی و اعتباری که داری مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند نگهداری خواهد شد .

ماده ۲۵ کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضای دبیرکل و در غیاب وی با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۶ هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرس در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی کشور درج شده باشد.

تبصره : محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷ انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

۱-۲۷. هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

۲-۲۷. انجمن موظف است برای هر یک از اعضای انجمن کارت شناسایی یا گواهی عضویت صادر کند. مدت اعم از کارت شناسایی یا گواهی عضویت توسط هیات مدیره تعیین می شود . کارت یا گواهی عضویت می بایست ممهور به مهر و نشان انجمن باشد و به امضای رئیس هیات مدیره و دبیرکل انجمن برسد.

ماده ۲۸ با توجه به اینکه انجمن ماهیتا غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

فصل پنجم : انحلال

ماده ۲۹ در موارد زیر انجمن منحل می شود : ۱) بنا به رای مجمع عمومی فوق العاده ۲) درصورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد. ۳) بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیتها و صدور حکم قطعی دادگاه

ماده ۳۰ در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده هیات تصفیه ای را (حداقل سه نفر از اعضا و از بین حسابرسان داخلی خبره ( گروه ب بند ۱ ماده ۶) انتخاب می نماید. این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات، با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیت ها نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده ۳۱ این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و ۳۱ ماده و ۱۰ تبصره در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ به تصویب رسید.

استاندارد های بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی (بازنگری شده ۲۰۱۶) هیات تدوین استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی لازم الاجرا برای اعضا انجمن  حسابرسان داخلی ایران

دریافت فایل استاندارد