استفاده از تعاریف و مفاهیم کوزو(coso) در اجرای حسابرسی داخلی ( میانه)

معرفی دوره :
انتشار نتایج تحقیقات کمیته ی کوزو درباره ی کنترل داخلی، آنچنان بر مفاهیم حسابرسی، شناخت کنترل داخلی و ارزیابی ریسک، تاثیرگذار بود که منجر به اصلاح استانداردهای قبلی یا تدوین استانداردهای جدید شد. از جمله ی این تغییرات، تغییر در مفاهیم و استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی بوده است.در این دوره سعی بر این است که استفاده از مفاهیم کوزو در اجرای حسابرسی داخلی، معرفی شود.
اهداف دوره:
ارتقای مهارتهای عملی کارکنان حسابرسی داخلی
سرفصل دوره:
مروری بر مواد آموزشی دوره مقدماتی
کارگاه ارزیابی ریسک با استفاده از مدل ERM کوزو در مورد 3 فعالیت بازاریابی و فروش، فناوری اطلاعات و مدیریت حقوقی، به همراه آزمون
مدت زمان:16 ساعت