تاریخ بنیان : ۱۳۹۱/۴/۴                            شماره پروانه وزارت کشور : ۴۲/۵۶۸/الف

تاریخ اخذ پروانه فعالیت : ۱۳۹۱/۰۹/۲۷                               شناسه ملی : ۱۰۳۲۰۸۵۰۴۵۸

                             شماره ثبت :۳۰۹۰۳                                تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها : ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

        کد اقتصادی : ۴۱۱۴۳۹۳۱۹۹۱۹                                      صندوق پستی : ۱۳۷۱ – ۱۴۶۶۵

گواهی مالیات بر ارزش افزوده