اطلاعیه آزمون سراسری ورودی برای عضویت عادی در انجمن:

 

دفترچه ثبت نام آزمون سراسری عضویت را از اینجا دریافت کنید.