به نام ایزدیکتا

اطلاعیه تمدید عضویت اعضای خبره

با توجه به اینکه تاریخ عضویت خبرگی همه اعضای خبره انجمن در سال ۱۳۹۷ پایان یافته است. بدینوسیله به اطلاع همه اعضای خبره (حسابرسان داخلی خبره  CIA ) انجمن می­رساند این انجمن در نظر دارد عضویت همه اعضای خبره­ای که در تارنمای (وبسایت) رسمی انجمن تا پایان آبان ماه سال جاری به صورت موقت منتشر شده است را با توجه به ضوابط و مقررات تمدید عضویت اعضای خبره مصوب مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن و براساس آیین نامه مربوطه مندرج در تارنمای رسمی انجمن که بدینوسیله مجددا ابلاغ می­گردد تمدید نماید.

از این رو خواهشمند است ضمن ارسال اصل کارت و گواهی عضویت قبلی خود و همچنین اطلاعات و مدارک مثبته مبنی بر رعایت تمامی مفاد آیین نامه یادشده و تسویه حساب حق عضویت تا سال ۱۳۹۸ به واحد امور اعضا انجمن، نسبت به تمدید عضویت خبرگی خود حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام بایسته فرمایید.

قابل ذکر است در راستای احترام و رعایت حقوق اعضای خبره محترم انجمن و همچنین رعایت اخلاق حرفه­ای، نام آنان تا مهلت مقرر تعیین شده ویا تا تاریخ برگزاری مراسم سوگند حسابرسان داخلی خبره، در تارنمای انجمن به عنوان عضو خبره اعلام می­گردد. اما عدم اقدام بایسته مبنی بر رعایت موارد صدرالاشاره در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از عضویت در این انجمن تلقی می­گردد و نام عضو خبره از ابتدای سال ۱۳۹۹ از فهرست اسامی اعضای خبره در وبسایت و سایر منابع اطلاع­رسانی انجمن حذف و عضویت مجدد آنان تابع ضوابط و مقرارت مصوب انجمن ازجمله انجام آزمون­های مربوطه خواهد بود.

سعید ترک ­زاده           

دبیرکل و نایب رئیس هیات مدیره