نامه مدیریت ارائه گزارش به هیات مدیره و یا نماینده وی است که عموما شامل نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است، لیکن در مواردی تحریف و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که الزام به درج در گزارش حسابرسی نیست را شامل می شود. کتاب نامه مدیریت به ارائه نمونه هایی از نامه های مدیریت پرداخته که می تواند منبعی ارزشمند برای حسابرسان داخلی در تدوین و ارائه نامه مدیریت باشد.  این کتاب همچنین حسابرسان داخلی را در شناسایی نقاط ضعف کنترل های داخلی و ارائه پیشنهادهای مناسب برای رفع آنها یاری می کند.این کتاب توسط آقایان جواد کاظمی و رضا توسلی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات رادان منتشر شده است.
پیشگفتار مؤلفین