کلاس آموزشی کنترل های داخلی در اداره کل حسابرسی توسط اساتید انجمن حسابرسان داخلی ایران برگزار شد.

 
کلاس آموزشی کنترل های داخلی