عنوان دوره آموزشی زمان برگزاری اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت امور مجامع به محض تکمیل ثبت نام
رمزارزها، فناوری زنجیره بلوکی و حسابرسی داخلی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
دوره جامع حسابرس داخلی خبره (CIA) اردیبهشت ۱۴۰۱ ...