دوره ارزیابی ریسک مبتنی بر COSO ERM

معرفی دوره :
این دوره فرصتی را برای شرکت کنندگان فراهم می سازد تا به صورت دقیق تر با چارچوب COSO ERM آشنا شده و رویکرد این چارچوب را در مدیریت ریسک سازمانی درک کنند. همچنین مراحل اجرای این چارچوب را بشناسند و ارتباط و نقش حسابرس داخلی در استقرار این چارچوب را درک کنند.
اهداف دوره :
  • آشنایی با مفاهیم چارچوب COSO ERM
  • توانایی بکارگیری چارچوب COSO ERM در حسابرسی ریسک
  • درک نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک سازمانی
سرفصل مطالب
  • مفاهیم و اصول چارچوب COSO ERM
  • تغییرات و الحاقات چارچوب COSO ERM
  • ملاحظات پیاده سازی COSO ERM
  • نقش حسابرس داخلی در مدیریت ریسک سازمانی براساس COSO ERM
  • پیاده سازی COSO ERM

 

مدت زمان برگزاری دوره : 8 ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .