دوره حسابرسی فناوری اطلاعات

معرفی دوره :
فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای کلیدی در نظام بانکی به شمار می رود و ارائه خدمات و محصولات بانکی بدون استفاده از این فناوری قابل تصور نیست. این فناوری گرچه فرصت های بیشماری برای نظام بانکی به همراه دارد، لیکن تهدیدها و آسیب پذیری هایی را نیز ممکن است متوجه نظام بانکی سازد. مدیریت موثر این تهدیدها مستلزم طراحی و اجرای موثر فرآیند مدیریت ریسک فناوری اطلاعات است. از سوی دیگر باید اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات در به نحو موثر برای بانک اثربخشی به همراه داشته است. براین اساس حسابرسی فناوری اطلاعات یکی از ابعاد کلیدی حسابرسی داخلی است که اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را بررسی نموده، کارایی و اثربخشی و میزان تطابق فناوری اطلاعات با قوانین و مقررات را تضمین خواهد نمود.
اهداف دوره :
 • آشنایی با مفاهیم حسابرسی فناوری اطلاعات
 • شناخت چارچوب های کلیدی برای حسابرسی فناوری اطلاعات
 • آشنایی با ریسک ها و کنترل های فناوری اطلاعات
 • توانایی طرح ریزی و اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات
سرفصل مطالب
 • مفاهیم و ضرورت های حسابرسی فناوری اطلاعات
 • کنترل های فناوری اطلاعات
 • ریسک های فناوری اطلاعات
 • حاکمیت فناوری اطلاعات
 • COBIT  برای حسابرسی فناوری اطلاعات
 • استانداردهای IIA از جمله GAIT برای حسابرسی فناوری اطلاعات
 • برنامه ریزی، اجرا و گزارش گیری حسابرسی فناوری اطلاعات
مدت زمان برگزاری دوره : 16 ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5211597259

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 102180019440

 به نام انجمن حسابرسان داخلی ايران

شماره شبا : IR28  0120  0000  0000  5211  5972  59

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .