هیات مدیره : رزومه آقای سعید ترک زاده

سعید ترک زاده دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران

 
 

  • سمت

 دبیرکل و عضو هیات مدیره

  • سوابق تحصیلی

دیپلم حسابداری – هنرستان حرفه ای انقلاب اسلامی
کارشناس حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد حسابداری – دانشگاه تهران
(موضوع پایان نامه:
بررسی و تدوین گواهینامه های حرفه ای مناسب برای حسابرسان داخلی ایران)

  • اهم سوابق حرفه ای

 * شرکت ها و موسسات خصوصی:
حسابدار، مسئول مالی
* موسسه حسابرسی صدرالمیزان – قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی:
کمک حسابرس و حسابرس
* موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران:
حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست؛
سرپرست ارشد و مدیر برد حسابرسی داخلی.
* بنیاد تعاون ارتش: سرپرست حسابرسی داخلی.
* شرکت سرمایه گذاری ( سهامی عام – هلدینگ ):
رئیس حسابرسی داخلی و امور مجامع.
* شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید؛
وابسته به وزارت راه و شهرسازی ( دولتی – مادر تخصصی ):
مشاور معاون وزیر ( مدیرعامل ) و هیات مدیره در امور حسابرسی داخلی؛
مدیر حسابرسی داخلی و عضو کمیته حسابرسی.
* سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ):
وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ( دولتی – هلدینگ ):
مشاور معاون وزیر ( رئیس هیات عامل ) در امور حسابرسی داخلی و مجامع؛
دبیر کمیته حسابرسی ایمیدرو و عضو کمیته حسابرسی شرکت های تابعه.
* شرکت ملی نفت ایران
مشاور رئیس کل حسابرسی داخلی؛
عضو کمیته فنی حسابرسی داخلی؛
عضو کمیته آموزش، ارزشیابی و ارتقای مهارت های شغلی حسابرسی داخلی؛
عضو کمیته حسابرسی فناوری اطلاعات. 
* عضو کمیته حسابرسی برخی از سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی.
* عضو علی البدل هیات مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران.
* مشاور در امور حسابرسی داخلی و مجامع برخی از سازمان ها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی.
* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش حرفه ای معتبر کشور.