اطلاعیه (002/ع)
شرایط احراز تمدید عضویت اعضای حقیقی و حقوقی
الزام گذراندن 40 ساعت دوره آموزشی
به این وسیله به اطلاع عموم اعضاء می‍رساند براساس مصوبه هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران، احراز شرایط و تمدید عضویت اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مشروط به پرداخت حق عضویت سالانه، به روزرسانی پرونده عضویت و همچنین گذراندن حداقل 40 ساعت دوره آموزشی از سال 1394 (برای هر سال) می‍باشد.
گذراندن الزامات آموزشی نخست: باید مطابق با مقررات و ضوابط مصوب اعلام شده انجام شود، دوم: کسب امتیازهای آموزشی تا پایان سال 1395 و از بین دوره های رسمی تعیین شده در تارنمای (وب سایت) انجمن و یا نیازسنجی اعلام شده از طرف اعضاء الزامی خواهد بود.
ضمنا مقررات گذراندن دوره های آموزشی و کسب امتیازات آنها به شرح جدول زیر تصویب گردیده است:

 

شیوه برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و نحوه امتیازدهی و تائید گواهی های آموزشی
ردیف
نحوه برگزاری دوره آموزشی
محل برگزاری کلاس ها/ شرایط احراز برای تائید گواهی و امتیاز آموزشی
1
آموزش مستقیم
توسط انجمن
1-1از طریق مرکز آموزش انجمن، قابل قبول است
1-2 از طریق سازمان، قابل قبول است
2
مراکز آموزشی
مورد تائید انجمن
پس از اطمینان از انعقاد تفاهم نامه آموزشی با مرکز آموزشی مورد نظر و تعیین و تائید سرفصل‍های آموزشی و اساتید مورد تائید انجمن، قابل قبول است
3
آموزش توسط
اعضای حقوقی (سازمان)
پس از تائید و برگزاری آزمون توسط انجمن با همکاری استاد مربوطه، قابل قبول است
انواع گواهی‍نامه ها
گواهی حضور: به شرط حضور (فاقد امتیاز آموزشی به استثنای موارد خاص که توسط انجمن تعیین می گردد)
گواهی قبولی: به شرط قبولی در آزمون (دارای امتیاز آموزشی)
بدیهی است رعایت موارد مذکور از الزامات تمدید عضویت می‍باشد

 

دانلود فایل اطلاعیه