جهت مشاهده ⁣فهرست اسامی قبول شدگان نخستين آزمون ورودی انجمن حسابرسان داخلی ايران اینجا را لمس کنید.