فصل نامه  حسابرسی ، نظریه و عمل

 
 

دو ماهنامه حسابرسان داخلی