نشست یک روزه کارگروه مدیران حسابرسی کلانشهرها در روز چهارشنبه مورخ 27 مرداد 95 به میزبانی شهرداری کرج برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حسابرسی، محورهای نشست مزبور با پیگیری مصوبات نشست قبلی کارگروه حسابرسی کلانشهرها برای اجرایی نمودن کمیته تخصصی – صنفی حسابرسی کلانشهرها در انجمن حسابرسان داخلی ایران ، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اقدامات انجام شده ، آثار تغییر قانون مالیات های مستقیم بر مالیات شرکتها و سازمانهای وابسته شهرداری، بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون موضوعات مرتبط با نمونه اساسنامه سازمانهای تابعه شهرداری – ابلاغی وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه به موجب منشور کمیته حسابرسی، با حضور دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران آقای سعید ترک زاده برگزار گردید و  هسته مرکزی کمیته حسابرسی شهرداری ها با حضور شهرداری تهران به عنوان رئیس کمیته ، شهرداری شیراز بعنوان نائب رئیس و به ترتیب تعداد آرا شهرداری های اصفهان ، تبریز ، مشهد ، کرج و ارومیه انتخاب شدند.

همچنین مقرر گردید کلانشهرها پیشنهادها و اقدامات خود را در ارتباط با اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دبیرخانه کلانشهرها ارسال نمایند. در ادامه نشست ، حیدری ، مدیر کل حسابرسی شهرداری تهران چالش های موجود در ارتباط با آثار  تغییر قانون مالیات های مستقیم بر مالیات های شرکتهای تابعه و سازمانهای وابسته به شهرداریها را مطرح نمود و مقرر گردید اعضا نظرات خود را نسبت به بررسی شمول ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ، نحوه اجرا و به کارگیری قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و چگونگی اعمال ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ صفر مالیاتی به دبیرخانه کارگروه های مرتبط با دبیرخانه مرکزی کلانشهرها واقع در شهرداری تهران ارسال تا پیگیری لازم از طریق وزارت کشور بعمل آید. همچنین در این نشست چالش های مرتبط با اساسنامه سازمان های تابعه شهرداری- ابلاغی وزارت کشور توسط مدیر کل حسابرسی شهرداری تهران تشریح و اعضا پیرامون مباحث موصوفه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان نشست و پس از توضیحات دبیر کارگروه حسابرسی در رابطه با دستورالعمل تحریر دفاتر قانونی در شهرداری ، سازمانهای وابسته و شرکتهای تابعه مقرر گردید اعضا نقطه نظرات کارشناسی خود را ظرف مدت بیست روز به دبیرخانه کمیته معاونین مالی و اداری کلانشهرها جهت جمع بندی و ارسال به وزارت کشور ارسال نمایند.

حضور آقای ترک زاده در جلسه کارگروه شهرداری