برای شرکت در نظرسنجی یا تکمیل پرسشنامه ها بر روی عنوان آنها کلیک کنید.

 

پرسشنامه کارشناسی ارشد با عنوان :  بررسی تاثیر تضاد و ابهام نقش براستقلال درحسابرسی داخلی

 

بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد و ارتقای سطح مسئولیت شرکت های بازاریابی شبکه ای

 

بررسی تاثیر تضاد و ابهام نقش بر استقلال در حسابرسی داخلی

 

ویژگی های کمیته حسابرسی براجرای توصیه های حسابرسی داخلی