سعید ترک زاده

رئیس هیات مدیره

مرتصی اسدی

عضو هیات مدیره

غلامحسن تقی نتاج

 عضو هیات مدیره

محمدرضا گلچین پور

عضو هیات مدیره

اسفندیار گرشاسبی

عضو هیات مدیره و خزانه دار