سعید ترک زاده

رئیس هیات مدیره

مرتضی اسدی

نائب رئیس هیات مدیره

غلامحسن تقی نتاج

عضو هیات مدیره

محمدرضا گلچین پور

عضو هیات مدیره

اسفندیار گرشاسبی

خزانه دار و عضو هیات مدیره