چهارمین سمینار سراسری تغییرات قانون مالیات های مستقیم در مورخه 24 تیر 1395 با حضور اساتید برجسته حوزه مالیاتی دکتر فرشید فریدونی و جناب آقای مهدی غریب برگزار گردید . 

جهارمین سمینار تغییرات قانون های مالیاتی
جهارمین سمینار تغییرات قانون های مالیاتی