کارگاه آموزشی حسابرسی در عمل در حال برگزاری 

مدرس: ساسان ساجدی