کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش

کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش اشخاص حقوقی

اسامی اعضای کمیته

 

 

 

امین پور بهبهانی
همایون مشیرزاده
حسین شهبازی رز
حجت اله صیدی
بهرام هاتفی
علی اصغر شکرشکن

دبیر کمیته سعید ترک زاده

 

 

مصوبات کمیته

آئین نامه اجرایی

 
 
سی