استفاده از تعاریف و مفاهیم کوزو(coso) در اجرای حسابرسی داخلی ( مقدماتی)

معرفی دوره :
انتشار نتایج تحقیقات کمیته ی کوزو درباره ی کنترل داخلی، آنچنان بر مفاهیم حسابرسی، شناخت کنترل داخلی و ارزیابی ریسک، تاثیرگذار بود که منجر به اصلاح استانداردهای قبلی یا تدوین استانداردهای جدید شد. از جمله ی این تغییرات، تغییر در مفاهیم و استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی بوده است.در این دوره سعی بر این است که استفاده از مفاهیم کوزو در اجرای حسابرسی داخلی، معرفی شود.
اهداف دوره
ارتقای مهارتهای عملی کارکنان حسابرسی داخلی
سرفصل دوره:
تعریف حسابرسی داخلی و تشریح استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی،شامل بخش های 2000 تا 2340
تعریف کنترل داخلی و تشریح عناصرتشکیل دهنده ی آن بر مبنای کوزو
تعریف مدلERM کوزو در مورد 3 فعالیت مدیریت- تولید، تدارکات و منابع انسانی همراه با آزمون
مدت زمان 16 ساعت