توضیحات

محمد نادر خمجانی
محمد نادر خمجانیمدرس دوره
حسابرس داخلی خبره
دارای مدرک MBA مدیریت استراتژیک و DBA کسب و کار
مدیر کل سابق حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان بازنشستگی کشوری