چارچوب منشور کمیته ریسک

۱۳۹۷-۲-۱۹ ۱۰:۰۸:۲۷ +۰۰:۰۰

منشور کمیته ریسک سندی است که براساس آن اهداف، ساختار و برنامه کاری کمیته ریسک سازمان تنظیم و تبیین می شود. این سند در ابتدای تشکیل کمیته ریسک تهیه شده و حسب نیاز به روزرسانی می گردد. با رجوع به این سند ذینفعان با اهداف و ماموریت های کمیته ریسک آشنا می شوند. همچنین اعضای جدید کمیته نسبت به وظایف و ماموریت ها و برنامه کاری کمیته مطلع می گردند. براساس نمونه منشور ارائه شده توسط Deloitte سند منشور کمیته ریسک باید دارای بخش های کلیدی ذیل باشد: اهداف در این بخش باید اهداف مورد انتظار از تشکیل کمیته ریسک بیان [...]