زمینه فعالیت ما چیست؟

انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش های مالی و غیرمالی(عملکرد) در بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخشهای دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و در جهت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات برای تصمیم گیری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است.

هدف از تشکیل انجمن

تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان داخلی از طریق:

حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.

همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات مربوط

گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور. تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب. ارائه خدمات مشاورهای حسابرسی داخلی به اعضا و فروش دانش فنی درقالب ابزارهای متداول به آنها. تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان. ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزش های حرفه ای و انتشار کتب و نشریات تخصصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی.

ثبت و نگهداری رویدادهای مالی (بودجه ، درآمد و هزینه ها)

بودجه(درآمد) انجمن از طریق دریافت و یا جمع آوری کمک های بلاعوض، هدایا و اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت سالانه، ورودیه، آموزش حرفه ای به اعضا از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت حضوری و مجازی، فروش کتب و مجله به اعضا و ارائه خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی برای استقرار و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی اعضای حقوقی و بنگاه های انتقاعی و غیرانتقاعی دولتی و خصوصی و همچنین گروه حسابرسی داخلی موسسات تامین می شود. کلیه وجوه دریافتی و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و تشریح و بیلان(ترازنامه) آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ارائه خواهد شد. هیات مدیره موظف است صورت های مالی انجمن و گزارش عملکرد خود را حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی به بازرس ارائه کند.

اعضاء هیات مدیره

امیر پور بهبهانی

دبیر کل و عضوهیات مدیره

مرتضی اسدی

عضوهیأت مدیره

بیو گرافی