انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است حرفه ای ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی. انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته و مرکز انجمن در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر مراکز استان ها شعبه، دفتر یا نمایندگی تاسیس نماید.

خدمات ما

امور اعضا

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

آموزش

برقراری ارتباط با همتایان ، کسب درک بیشتر در شیوه های پیشرو و ارتقای حرفه ای به سطوح بالاتر.

کمیته های تخصصی و کارگروه های انجمن

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

نشریه

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

بنیاد تحقیقاتی محور های پژوهشی

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

رویداد های حرفه ای انجمن

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

اخبار

صدور کارت

برای هر یک از اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران کارت شناسایی صادر می شود و مدت اعتبار کارت شناسایی اعضا یک سال خواهد بود